Reisewörterbuch

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten thailändischen Sätze und Begriffe, die Sie für einen Urlaub in Thailand gebrauchen können:

Deutsch
Thailändisch
Ja
ใช่ (Chı̀)
Nein
ไม่ (Mị̀)
Bitte
ยินดีต้อนรับคุณ (Yindī t̂xnrạb khuṇ)
Bitte sehr! (anbietend)
ยินดีต้อนรับคุณ! (Yindī t̂xnrạb khuṇ!)
Danke / Danke schön
ขอขอบคุณคุณ (K̄hx k̄hxbkhuṇ khuṇ) / ขอบคุณ (K̄hxbkhuṇ)
Herzlich Willkommen
ยินดีต้อนรับ (Yindī t̂xnrạb)
Wie geht es Ihnen?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง? (Khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng?)
Es geht mir gut
ผมสบายดี (P̄hm s̄bāy dī)
Es geht mir schlecht
ฉันไม่ได้รู้สึกดี (C̄hạn mị̀ dị̂ rū̂s̄ụk dī)
Würden Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
คุณจะกรุณาช่วยบอกฉันสิ่งที่เวลามันคืออะไร? (Khuṇ ca kruṇā ch̀wy bxk c̄hạn s̄ìng thī̀ welā mạn khụ̄x xarị?)
Es ist …
มันคือ … (Mạn khụ̄x …)
Entschuldigung
ขอโทษ (K̄hxthos̄ʹ)
Guten Tag!
วันที่ดี! (Wạn thī̀ dī!)
Guten Abend
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
Hallo
สวัสดี (S̄wạs̄dī)
Auf Wiedersehen
ลาก่อน (Lā k̀xn)
Wie heißen Sie?
ชื่อของคุณคืออะไร? (Chụ̄̀x k̄hxng khuṇ khụ̄x xarị?)
Ich heiße …
ชื่อของฉันคือ (Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x)
Sprechen Sie Deutsch?
คุณพูดภาษาเยอรมัน (Khuṇ phūd p̣hās̄ʹā yexrmạn)
Ich verstehe Sie nicht.
ฉันไม่เข้าใจ (C̄hạn mị̀ k̄hêācı)
Wie viel / Was kostet das?
เท่าไหร่ / เท่าไหร่? (Thèā h̄ịr̀ / thèā h̄ịr̀ ?)
Ich möchte das kaufen.
ฉันต้องการที่จะซื้อมัน (C̄hạn t̂xngkār thī̀ ca sụ̄̂x mạn)
Kann ich etwas zu trinken / essen bekommen?
ฉันจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่จะดื่ม / กิน? (C̄hạn ca dị̂ rạb bāng s̄ìng bāng xỳāng thī̀ ca dụ̄̀m/ kin?)
Was kostet der Eintritt?
สิ่งที่เป็นค่าธรรมเนียมในการเข้า? (S̄ìng thī̀ pĕn kh̀āṭhrrmneīym nı kār k̄hêā?)
Was kostet eine Karte / Fahrschein?
เท่าไหร่ตั๋ว / ตั๋ว? (Thèā h̄ịr̀ tạ̌w/ tạ̌w?)
Kann ich bitte einmal telefonieren?
ฉันสามารถโทรออกอีกครั้งโปรด? (C̄hạn s̄āmārt̄h thor xxk xīk khrậng pord?)
Ich benötige Hilfe!
ฉันต้องการความช่วยเหลือ! (C̄hạn t̂xngkār khwām ch̀wyh̄elụ̄x!)
Wo ist der nächste Supermarkt?
ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดคืออะไร? (Thī̀ suppexr̒mār̒kĕt thī̀ kıl̂ thī̀s̄ud khụ̄x xarị?)
Wo ist das nächste Restaurant?
ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? (R̂ān xāh̄ār thī̀ kıl̂ thī̀s̄ud xyū̀ thī̀h̄ịn?)
Wo ist das nächste Touristenbüro?
อยู่ที่ไหนสำนักงานการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงที่สุด? (Xyū̀ thī̀h̄ịn s̄ảnạkngān kār th̀xngtheī̀yw thī̀ kıl̂ kheīyng thī̀s̄ud?)
Wo ist der nächste Geldautomat?
ที่ไหนเครื่องเงินสดที่ใกล้ที่สุด? (Thī̀h̄ịn kherụ̄̀xng ngeins̄d thī̀ kıl̂ thī̀s̄ud?)
Wie komme ich zum Flughafen?
ฉันจะได้รับไปสนามบินได้อย่างไร? (C̄hạn ca dị̂ rạb pị s̄nām bin dị̂ xỳāngrị?)
Wie komme ich zum Bahnhof?
ฉันจะได้รับไปยังสถานีรถไฟได้อย่างไร? (C̄hạn ca dị̂ rạb pị yạng s̄t̄hānī rt̄hfị dị̂ xỳāngrị?)
Können Sie mir ein Taxi rufen?
คุณสามารถโทรหาฉันแท็กซี่? (Khuṇ s̄āmārt̄h thor h̄ā c̄hạn thæ̆ksī̀ ?)
Zug
รถไฟ (Rt̄hfị)
Bus
รถบัส (Rt̄h bạs̄)
Flugzeug
อากาศยาน (Xākāṣ̄yān)